Oferta edukacyjna

Proponowane szkolenia prowadzone są formie warsztatowej. Wykorzystujemy gry symulacyjne, ćwiczenia indywidualne i grupowe oraz scenki rozwijające umiejętności zawodowe.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest wykształcenie umiejętności analizy własnych celów handlowych i potrzeb klienta oraz planowania kontaktu handlowego. U uczestników kształtowana jest ponadto zdolność aktywnej komunikacji z klientem, prezentacji siebie, radzenia sobie w trudnych sytuacjach występujących w procesie sprzedaży oraz praktycznego wykorzystania technik sprzedaży.

Korzyści wynikające ze szkolenia:

 • Zwiększenie osobistej efektywności podczas sprzedaży
 • Poznanie czynników sukcesu w sprzedaży
 • Nabycie umiejętność komunikowania się z Klientem i rozpoznawania jego potrzeb
 • Nabycie wiedzy na temat konstrukcji oferty i sposobu jej prawidłowego przygotowania
 • Poznanie technik przekonywania Klienta
 • Poznanie zasad wywierania wpływu i skutecznej argumentacji
 • Poznanie technik radzenia sobie z obiekcjami ze strony Klienta
 • Poznanie sposobów formułowania i  eksponowania korzyści związanych z oferowanym rozwiązaniem
 • Poznanie technik „domykania” sprzedaży i radzenia sobie z wątpliwościami klienta

Ramowy program szkolenia:

Nastawienie na klienta:

 • Co decyduje o sukcesie przedstawiciela handlowego
 • Motywacja sprzedawcy, wyznaczanie celów osobistych
 • Źródła satysfakcji własnej – autodiagnoza, rola pozytywnych emocji

Projektowanie sprzedaży:

 • Analiza własnych celów handlowych
 • Planowanie kontaktu handlowego
 • Wykorzystanie zaplecza jakie daje firma i sam produkt

Aktywna komunikacja z klientem:

 • Jak dotrzeć do klienta
 • Umiejętność budowania pozytywnego pierwszego wrażenia
 • Strategie i techniki komunikacji werbalnej i niewerbalnej

Zasady i umiejętności analizy potrzeb klienta:

 • Źródła pozyskiwania informacji o kliencie – obserwacja, wywiad
 • Analiza klienta, planowanie kolejnych kroków, jakie trzeba podjąć w stosunku do klienta
 • Typologia klientów, czynniki motywujące klienta – jak uczynić potrzeby ukryte jawnymi

Prezentacja siebie i swojej oferty:

 • „Język korzyści” – jak budować skuteczną prezentację
 • Struktura efektywnej prezentacji
 • Technika CAB – charakterystyka produktu, jego możliwości i korzyści dla klienta

Odpłatność

 • 799,00 zł za uczestnika

Cele szkolenia:

Ponieważ wynik negocjacji handlowych bardzo często zależy od umiejętności wywierania wpływu, celem szkolenia jest opanowanie różnego rodzaju taktyk prowadzenia negocjacji „przy stole”. Ponadto uczestnik szkolenia uczy się, że negocjacje handlowe nie muszą być czysto cenowe (gry o sumie zerowej), ale mogą wytwarzać dodatkowe zyski i wartości, których nie brano pod uwagę na początku rozmów (gry o sumie niezerowej).

Korzyści wynikające ze szkolenia:

 • Podniesienie kompetencji w zakresie negocjacji w procesie sprzedaży
 • Nabycie umiejętności przygotowania się do negocjacji, oszacowania wartości i interesów obu stron procesu
 • Nabycie umiejętności wyboru skutecznego stylu negocjacji
 • Poznanie skutecznych strategii negocjacyjnych
 • Poznanie narzędzi wywierania wpływu i technik perswazyjnych

Ramowy program szkolenia:

Definicja i rodzaje negocjacji:

 • Potoczne rozumienie negocjacji
 • Rodzaje negocjacji.
 • Strony, stanowiska i wartości/interesy w procesie negocjacji

Strategie prowadzenia negocjacji:

 • Miękka i twarda strategia negocjacyjna
 • Integracyjna/rzeczowa strategia negocjacyjna
 • Dlaczego kompromis nie jest najlepszym rozwiązaniem negocjacji

Negocjacje a proces rozmowy handlowej:

 • Etapy procesu rozmowy handlowej
 • Kiedy powinienem negocjować w procesie sprzedaży
 • Ustalenia pola negocjacji w kluczowych obszarach procesu

Zakres negocjacji:

 • Układ stron
 • Układ wartości/interesów
 • Układ BATNA (najlepszych opcji braku porozumienia)

Projektowanie porozumienia:

 • Sekwencja stron
 • Wytwarzanie wartości
 • Badanie i dopasowywanie różnic między stronami

Odpłatność

 • 799,00 zł za uczestnika

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest wyposażenia słuchaczy w umiejętności i wiedzę w zakresie profesjonalnej obsługi klienta..

Korzyści wynikające ze szkolenia:

 • Poznanie zasad profesjonalnej obsługi klienta z uwzględnieniem różnych kanałów komunikacji.
 • Wykształcenie nawyku przejmowania inicjatywy w  obsłudze klienta.
 • Doskonalenie umiejętności wykorzystania efektywnych narzędzi komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
 • Nabycie umiejętności identyfikacji potrzeb klienta
 • Nabycie wiedzy z zakresu obsługi po-sprzedażowej i reklamacji

Ramowy program szkolenia:

 1. Nowoczesna obsługa klienta:
  • znaczenie profesjonalnej obsługi klienta,
  • korzyści z dobrej obsługi klienta,
  • budowanie długofalowych relacji – zbiór dobrych praktyk,
  • czego oczekują klienci?
 2. Typologia klientów i sposoby postępowania.
 3. Etapy obsługi klienta:
  • pierwszy kontakt z klientem – jak wykorzystać efekt pierwszego wrażenia,
  • rozmowa – jak stworzyć dobry klimat w relacjach z klientem,
  • wygrywająca argumentacja – jak skutecznie przekonać klienta,
  • finalizowanie rozmowy – jak pozostawić ostatnie dobre wrażenie
 4. Standardy obsługi w kontakcie bezpośrednim.
 5. Specyfika rozmowy telefonicznej:
  • zasady obowiązujące w rozmowie telefonicznej,
  • znaczenie przygotowania,
  • najczęstsze błędy.
 6. Standardy w korespondencji mailowej.
 7. Komunikacja w obsłudze klienta:
  • schemat komunikacji,
  • bariery komunikacyjne,
  • zasady aktywnego słuchania.
 8. Trudny klient – jak sobie radzić z reklamacjami i zastrzeżeniami?
 9. Profesjonalna obsługa klienta – szkolenie… i co dalej? Budowa planów rozwojowych

Odpłatność:

 • 799,00 zł za uczestnika

Cele szkolenia:

Telemarketing jest efektywnym narzędziem służącym podtrzymywaniu relacji czy też badaniu  potrzeb klientów. Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu efektywnych technik prowadzenia rozmowy telefonicznej z Klientem, a także poznają standardy i procedury telefonicznej obsługi Klienta.

Korzyści wynikające ze szkolenia:

 • poznanie zasad inicjowania profesjonalnego kontaktu z Klientami
 • poznanie zasad komunikacji werbalnej
 • poznanie sposobów rozpoznawania potrzeb i preferencji Klientów
 • nabycie wiedzy oraz poznanie technik formułowania i prezentacji oferty
 • nabycie umiejętności zastosowania argumentacji i komunikacji perswazyjnej w celu zwiększenia swojej skuteczności
 • poznanie przyczyn leżących u podłoża trudnych zachowań u „trudnych Klientów”

Zagadnienia szkoleniowe

 1. Komunikacja w kontakcie z klientem
  • Typy komunikacji
  • Bariery i błędy w komunikowaniu się
  • Reguły efektywnej komunikacji
  • Style komunikacji
  • Co pożądane, a co niedozwolone w kontaktach z klientami
  • Oddziaływanie zachowania sprzedawcy i jego osobowości na wielkość sprzedaży
  • Potrzeba elastyczności w kontaktach z klientami
  • Autodiagnoza umiejętności rozmowy z klientami
 2. Sposoby zaspakajania potrzeb klientów
  • Poziom zaspokajania potrzeb klienta (minimalny, optymalny i maksymalny)
  • Potrzeby klienta i tworzenie banku korzyści
  • Język korzyści i diagnozowanie potrzeby klienta
  • Metajęzyk w kontaktach z klientem
  • Posługiwanie się pozytywną komunikacją
  • Rozróżnianie korzyści towarów i usług od cech i zalet
  • Zwiększenie zadowolenia klientów z zakupu i zwiększenie lojalności klientów
  • Kryteria potrzeb (werbalne, ukryte, prestiżu itd.)
  • Rozpoznawanie potrzeb klienta
 3. Co to jest telemarketing
  • Telesprzedaż
  • Telemarketing właściwy
  • Telepromocja
 4. Rodzaje telemarketingu
  • Metody sprzedaży przez telefon
 5. Zasady pracy z telefonem
  • Stres „pierwszego telefonu”
  • Kultura rozmowy telefonicznej
  • Czas trwania rozmowy
  • Planowanie rozmowy i formułowanie celu
  • Psychiczne przygotowanie do pracy
  • „Czy radzę sobie z telefonem”
 6. Etapy rozmowy telefonicznej
  • Otwarcie
  • Referencje
  • Pytanie o czas
  • Wyjaśnienie celu dzwonienia
  • Sondowanie
  • Pozytywne podsumowanie
  • Eliminowanie obiekcji
  • Zamknięcie
  • Zakończenie rozmowy
 7. Elementy negocjacji przez telefon
  • Wywieranie wpływu
 8. Przygotowanie argumentów sprzedażowych – bank korzyści
  • „Chciałam Panu zaproponować…” – warsztat sprzedażowy
  • Prezentacja produktu i skuteczna argumentacja
  • Korzyści wynikające z relacji asertywnych z klientami
 9. Odbieranie telefonów
  • Przedstawianie się
  • Wyjaśnianie celu dzwonienia
  • Zasugerowanie rozwiązania
  • Zakończenie rozmowy
  • „Czy umiesz poprawnie odebrać telefon?”
 10. Inne rodzaje rozmów telefonicznych
  • Telefoniczne umawianie spotkania
  • „Umów się ze mną…” – warsztat (zastosowanie metody „lejka”)
  • Potwierdzanie umówionego spotkania
  • Wysyłanie materiałów
  • Rozmowa po wysyłce materiałów
  • Podtrzymywanie kontaktów z klientem
 11. Narzędzia wykorzystywane w pracy z telefonem
  • Opracowanie przebiegu procesu „odbieranie telefonów”
  • Opracowanie przebiegu procesu „sprzedaż klientowi stałemu”
  • Opracowanie przebiegu procesu „informowanie o nowych usługach/produktach”
  • Opracowanie przebiegu procesu „podtrzymywanie kontaktów z klientem”
 12. Reakcje na negatywne stwierdzenia rozmówcy
  • Metody radzenia sobie z negatywnymi stwierdzeniami klientów i z krytyką
  • Metody odmawiania (odmawianie na „NIE”, na „TAK” i tworzenie barier)

Odpłatność:

 • 799,00 zł za uczestnika